Algemene voorwaarden

.

1. DEFINITIES
1.1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.
1.2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft aanvaard.
1.3. Onder Opdracht wordt verstaan: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.
1.4. Onder Werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.5. Onder Offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.

.

2. AFWIJKENDE VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van de Opdrachtnemer, overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en leveringen van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, tenzij deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover zij niet strijdig zijn met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
2.2. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is overeenkomen.

2.3. Bij tegenstrijdigheid tussen de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en de onderhavige voorwaarden prevaleren de onderhavige voorwaarden.

.

3. OFFERTES
3.1. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf anders is vermeld.
3.2. Desgevraagd zal de Opdrachtnemer vóór aanvang van de Werkzaamheden een Offerte aan de Opdracht-gever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de Opdracht substantiële afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
3.3. Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3.4. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van verkoop-condities van leveranciers en andere door de Opdracht-nemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een Offerte zijn opgenomen. Dergelijke voorwaarden worden geacht aan de Opdrachtgever bekend te zijn en tevens van het begin af aan van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken. In geval van strijdigheid van dergelijke voorwaarden met de onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

.

4. PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN
4.1. Alle door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en porto-kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2. De Opdrachtnemer is gerechtigd om aan Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat Offerte is verzonden.
4.3. Alle leveringen door de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de Opdrachtnemer is gevestigd.

4.4. Alle betalingen dienen op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

.

5. OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN
5.1. Een Opdracht wordt door de Opdrachtnemer aanvaard hetzij door een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan de Opdrachtgever, hetzij doordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Werkzaamheden aanvangt. De Opdrachtnemer heeft het recht om een Opdracht niet te aanvaarden zonder opgaaf van redenen.
5.2. De Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de Opdracht gebonden.
5.3. De Opdrachtnemer is door en vanaf de schriftelijke bevestiging van de Opdracht gebonden.
5.4. Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Indien wijzigingen door de Opdrachtgever mondeling worden gemeld, dan komt zulks voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
5.5. Eventuele wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door de Opdrachtnemer.
5.6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever.
5.7. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de Opdrachtnemer wordt overschreden. De Opdrachtnemer is alsdan niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van die gewijzigde levertijd.

5.8. Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Opdrachtgever verplicht om alle reeds door de Opdrachtnemer gemaakte kosten en besteedde uren aan de Opdrachtnemer te voldoen evenals alle door de Opdrachtnemer aan derden te betalen kosten vanwege de annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Opdracht, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de Opdrachtnemer toekent.

.

6. RELATIEBEHEER
6.1. De Opdrachtnemer maakt van alle contacten met de Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een contact-rapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het uitsluitende oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding geeft.
6.3. Als de Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per ommegaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning van de Opdracht toestaat dat een wachttijd van 24 uur in acht wordt genomen en ongeclausuleerde goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend.
6.4. In geval binnen 4 dagen na het contact door de Opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal de Opdrachtnemer van tevoren per telefax schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever vragen.

6.5. De Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de Opdrachtgever aangewezen persoon.

.

7. INSCHAKELING DERDEN
7.1. Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een Opdracht, dan wel uit de aard van een Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht te geven tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten.
7.2. Tenzij anders wordt overeengekomen zal de Opdracht-gever de door haar ingeschakelde derden rechtstreeks voor de door hen geleverde goederen en/of diensten betalen en de aldus gemaakte kosten rechtstreeks aan de Opdrachtgever in rekening brengen, eventueel te vermeerderen met een bureauopslag indien en voor zover de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dit zijn overeengekomen.

7.3. Indien en voor zover de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden algemene voorwaarden hanteert en deze voorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen de Opdrachtnemer en de derde, gelden deze door de derde gehanteerde algemene voorwaarden tevens in de relatie tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, met dien verstande dat wanneer sprake is van strijdigheid tussen de door de derde gehanteerde voorwaarden en de onderhavige voorwaarden, de onderhavige voorwaarden in de relatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen prevaleren.

.

8. BETALINGSTERMIJN
8.1. Betaling dient, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever schriftelijk een afwijkende termijn zijn overeengekomen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door haar te betalen facturen met gelden die de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer tegoed heeft.
8.2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
8.3. Kosten die de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdracht-gever moet maken en die gelet op hun omvang door de Opdrachtnemer niet op voorschotbasis gedragen dienen te worden. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor televisie- en/of commercial-productie-, website-productiekosten en (ether) mediakosten. De hier bedoelde kosten dienen door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever te zijn ontvangen vóór het tijdstip waarop de Opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
8.4. Porto- en andere verspreidingskosten die gerelateerd zijn aan direct marketingverzendingen dienen door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever ontvangen te zijn vóór verzending/verspreiding door de Opdrachtnemer.
8.5. De Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen in de vorm van een door de Opdrachtgever geaccordeerde bankgarantie van een reguliere Nederlandse bankinstelling ter hoogte van het totaal van de door de Opdrachtgever uit hoofde van een bepaalde Opdracht aan de Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding.
8.6. Indien de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de Opdrachtnemer voldoet is de Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is. Vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn is de Opdrachtnemer rente verschuldigd over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van de op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus 2%.

8.7. De Opdrachtnemer is gerechtigd om alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die de Opdrachtnemer met betrekking tot de incasso maakt, voor rekening van de Opdrachtgever te brengen. De hier bedoelde kosten worden gefixeerd op 10% van het betrokken factuurbedrag en zullen ten minste Ä 100,- per vordering bedragen. Als bewijs van de verschuldigdheid van de factuurkosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.

.

9. OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING
9.1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
9.2. Bovendien is de Opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor de Opdrachtgever uit enige met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien.
9.3. De Opdrachtnemer is tevens gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, bij stillegging of liquidatie van Opdrachtgever’s bedrijf en/of bij overdracht van de activa en/of passiva of onderneming van de Opdrachtgever.
9.4. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
9.5. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de Opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door

de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door de Opdrachtnemer gederfde winst.

.

10. LEVERTIJDEN

10.1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming door de Opdrachtgever van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer.

.

11. ZORGPLICHT
11.1. De Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgeverin acht nemen.
11.2. In het bijzonder draagt de Opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelfreguleringsregels en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

11.3. Tevens draagt de Opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

.

12. BEZWAAR, KLACHTEN EN BEWIJS
12.1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever terstond nadat de Opdrachtnemer de door hem verrichte Werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen nadat het werk is openbaar gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. Overigens is de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever ten gevolge van fouten in advertenties, drukwerk of andere media en voor foutieve plaatsing van opdrachten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
12.2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient de Opdracht-gever schriftelijk bezwaar te maken binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijs had kunnen constateren.
12.3. Bezwaren met betrekking tot facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij de Opdrachtnemer worden gemeld. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.
12.4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdracht-gever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

12.5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer beslissend.

.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING DERDEN
13.1. De aansprakelijkheid voor Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, die de Opdrachtnemer aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag datde Opdrachtnemer op die derde kan verhalen. De Opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van de Opdrachtnemer gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

13.2. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle claims van derden die verband houden met de in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde werken en materialen, voor zover deze werken en materialen ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zijn voorgelegd.

.

14. EXONERATIE
14.1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer daarvoor wordt vastgesteld, zal opdrachtnemer te zijner keuze ófwel een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde ófwel het geleverde gratis vervangen, mits het oorspronkelijk geleverde door de Opdrachtnemer is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de Opdrachtnemer nimmer verplicht.
14.2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor enigeschade die de Opdrachtgever hetzij direct, hetzij indirect lijdt als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtnemer geleverde diensten of goederen, is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

14.3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging,verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Het vervoer van werken en/of goederen geschiedt voor risico van de Opdrachtgever.

.

15. OVERMACHT
15.1. In geval de Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk en/of tijdig uit te voeren, heeft de Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende over-eenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zulks ter uitsluitende keuze van de Opdrachtnemer, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de Opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM
16.1. Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van de Opdrachtnemer ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft
gekregen. Voorts garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, richtlijnen etc. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer ter zake van alle claims van derden en voor alle door de Opdrachtnemer te lijden en/of geleden schade als gevolg van het gebruik van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen e.d.
16.2. De rechten van intellectuele eigendom op de werken die de Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht voor de Opdrachtgever ontwikkelt, liggen bij de Opdrachtnemer. De Opdracht nemer verleent aan de Opdrachtgever bij voorbaat een exclusieve licentie voor de looptijd van de overeenkomst om het werk te gebruiken overeenkomstig de omschrijving in de opdracht in het bijzonder met betrekking tot de periode, het gebied en de media. Aan het einde van de overeen–komst c.q. aan het einde van een Opdracht, eindigt de licentie en treden de Opdrachtnemer en de Opdracht-gever met elkaar in overleg over de overdracht van de intellectuele eigendoms rechten op de door de Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, waaronder mede begrepen moeten worden de broncodes van door de Opdrachtgever ontwikkelde websites (indien en voor zover van toepassing), dan wel over een door Opdrachtnemer eventueel aan Opdrachtgever te verlenen licentie voor het voortdurend gebruik van de intellectuele eigendomsrechten tegen betaling van een licentievergoeding.
16.3. Voor zover rechten (van intellectuele eigendom) van derden in het geding zijn, zal de Opdrachtnemer er zorg voor dragen dat in de afspraken met hen ten minste het gebruik van het werk in het gebied, de periode en de media als omschreven in de Opdracht is inbegrepen.
16.4. In geval een derde een vordering instelt ter zake van het gebruik van het door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werk en/of de daarvoor gebruikte materialen e.d. zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer ver en weer verplicht de ander hierover onverwijld schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is, indien en voor zover de ander daarvoor ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn dan wel een vrijwaringverplichting op zich heeft genomen.
16.5. De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het door de Opdrachtnemer in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
16.6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

16.7. De Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

.

17. AARD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
17.1. De Opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de Opdrachtnemer de overeengekomen Werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. De Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Opdracht niet zonder overleg met c.q. toestemming van de Opdrachtgever overeenkomstige diensten verlenen voor concurrerende (producten of diensten van andere) opdrachtgevers.
17.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de Opdracht voortvloeit, geldt de Opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

17.3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Opdrachtgever verplicht de gel-den-de honoreringsafspraak met de Opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeen-gekomen, is de honorering van de Opdrachtnemer gedurende deze periode per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het inkomen dat de Opdracht-nemer gedurende het voorafgaande kalender–jaar van de Opdrachtgever heeft genoten.

.

18. AFWIKKELING RELATIE
18.1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, be-schrij-vingen, artistieke prestaties, films, broncodes en andere publiciteitsmaterialen die zich aan het einde van de relatie bij de Opdrachtnemer bevinden, zullen door de Opdracht-gever op eerste aanvraag kosteloos aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is (uit welke hoofde ook) zal zijn voldaan. Alsdan zal de Opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk Opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde media-ruimte/-tijd over te schrijven naar de Opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

18.2. Indien de relatie tussen de Opdrachtgever en de Opdracht-nemer eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

.

19. OVERDRACHT EN PLICHTEN
19.1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

19.2. In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onder-neming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samen–gebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofde–lijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

.

20. BEVOEGDE RECHTER
20.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Hertogenbosch.